ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง ให้ผู้ประกอบกิจการยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (แบบ ตล.1) หรือคำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (แบบ ตล.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อ 01 ตุลาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง ให้ผู้ประกอบกิจการยื่นคำขอรับใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (แบบ สณ.1) หรือคำขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (แบบ สณ.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อ 01 ตุลาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง ให้ผู้ประกอบกิจการยื่นคำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (แบบ สอ.2) หรือคำขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (แบบ สอ.9) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร)

เมื่อ 01 ตุลาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง ให้ผู้ประกอบกิจการยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (แบบ สอ.1) หรือคำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (แบบ สอ.8) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร)

เมื่อ 01 ตุลาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง ให้ผู้ดำเนินกิจการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.1) หรือคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อ 01 ตุลาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เมื่อ 27 กันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์ อบต.บางยาง เรื่องมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยจะดำเนินการทำหมันและฉีดวัคซีนให้สุนัข

เมื่อ 09 กันยายน 2564

รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อ 02 กันยายน 2564

ประกาศ อบต.บางยาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.บางยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

เมื่อ 25 สิงหาคม 2564

ประกาศ อบต.บางยาง เรื่องประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคารธนชาต

เมื่อ 20 สิงหาคม 2564

แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อ 18 สิงหาคม 2564

รายงานสถานการณ์โควิด 19

เมื่อ 16 สิงหาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ (work from home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อ 27 กรกฏาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่่ววนตำบลบางยาง เรื่อง ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (work from home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อ 27 กรกฏาคม 2564

ประกาศสนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.สุมทรสาคร เรื่อง จำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสองฟากถนนโครงการสาย ง.13

เมื่อ 09 กรกฏาคม 2564

ยกเลิกการยืนยันตัวตนของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

เมื่อ 09 กรกฏาคม 2563

ตารางมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบตัวขี้วัดตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อ 03 กรกฏาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง กำหนดเวลาเปิด - ปิด ตลาด

เมื่อ 02 กรกฏาคม 2564

ประกาศ สภา อบต.บางยาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สภา อบต.บางยาง แทนตำแหน่งที่ว่าง

เมื่อ 01 กรกฏาคม 2564

ประกาศ สภา อบต.บางยาง เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภา อบต.บางยาง

เมื่อ 01 กรกฏาคม 2564

คำสั่ง สภา อบต.บางยาง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สภา อบต.บางยาง แทนตำแหน่งที่ว่าง

เมื่อ 01 กรกฏาคม 2564

คำสั่งสภา อบต.บางยาง เรื่องการแต่งตั้งเลขาสภา อบต.บางยาง

เมื่อ 01 กรกฏาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง เรื่อง ให้ผู้ประกอบกิจการตลาด ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดค้าส่ง และตลาดโต้รุ่ง กำหนดเวลาเปิด - ปิด และแจ้งขออนุญาตเวลาเปิด – ปิด ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 1743/2564 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564

เมื่อ 30 มิถุนายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง ให้ผู้ประกอบกิจการยื่นคำขอรับใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (แบบ สณ.1) ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อ 08 มิถุนายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง เรื่อง ให้ผู้ประกอบกิจการยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (แบบ สอ.1) หรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (แบบ สอ.2) ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อ 08 มิถุนายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง ให้ผู้ประกอบกิจการยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (แบบ ตล.1) ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อ 08 มิถุนายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2562

เมื่อ 08 มิถุนายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2562

เมื่อ 08 มิถุนายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2562

เมื่อ 08 มิถุนายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2562

เมื่อ 08 มิถุนายน 2564

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด

เมื่อ 12 พฤษภาคม 2564

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง

เมื่อ 12 พฤษภาคม 2564

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง

เมื่อ 12 พฤษภาคม 2564

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เมื่อ 12 พฤษภาคม 2564

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เมื่อ 12 พฤษภาคม 2564

กิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

เมื่อ 11 พฤษภาคม 2564

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนของหัวหน้าส่วนราชการ

เมื่อ 10 พฤษภาคม 2564

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

เมื่อ 10 พฤษภาคม 2564

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

เมื่อ 10 พฤษภาคม 2564

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนของหัวหน้าส่วนราชการ

เมื่อ 10 พฤษภาคม 2564

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง มอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยางปฏิบัติราขการแทน

เมื่อ 10 พฤษภาคม 2564

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เมื่อ 10 พฤษภาคม 2564

รายงานผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อ 30 เมษายน 2564

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

เมื่อ 22 เมษายน 2564

คู่มือปฏิบัติงานตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เมื่อ 22 เมษายน 2564

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564)

เมื่อ 22 เมษายน 2564

สถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564)

เมื่อ 22 เมษายน 2564

สรุปผลการประเมินและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) องค์การณ์บริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เมื่อ 03 กรกฏาคม 2563

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2566

เมื่อ 02 ตุลาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง แบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

เมื่อ 15 มิถุนายน 2563

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

เมื่อ 16 มิถุนายน 2563

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนิการทงวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

เมื่อ 08 พฤษภาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)

เมื่อ 30 เมษายน 2563

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เมื่อ 22 เมษายน 2564

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อ 15 พฤษภาคม 2563

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

เมื่อ 22 เมษายน 2564

ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่องประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เพิ่มเติมครั้งที่ 1และปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2562

กำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

เมื่อ 07 เมษายน 2564

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เมื่อ 04 มกราคม 2564

ประกาศ อบต.บางยาง เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ของ อบต.บางยาง ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อ 04 ตุลาคม 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง ลงทะเบียนผู้ต้องการมูลฝอยอินทรีย์ หรือขยะเปียกไปใช้ประโยชน์

เมื่อ 23 มกราคม 2562

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อ 19 มีนาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง ให้ผู้ดำเนินกิจการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.๑) หรือคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.๓) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เมื่อ 06 ตุลาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง ให้ผู้ดำเนินกิจการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.๑) หรือคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.๓) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เมื่อ 02 ตุลาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย

เมื่อ 23 มกราคม 2562

ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ของตำบลบางยาง

เมื่อ 05 กันยายน 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563

เมื่อ 24 สิงหาคม 2563

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

เมื่อ 04 มีนาคม 2564

รายงานผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อ 28 มกราคม 2564

แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อ 01 พฤศจิกายน 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563

เมื่อ 24 สิงหาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563

เมื่อ 24 สิงหาคม 2563

ประกาศ อบต.บางยาง เรื่องสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพสูงอายุ ของ อบต.บางยาง ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อ 04 ตุลาคม 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

เมื่อ 28 มกราคม 2564

การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

เมื่อ 09 มิถุนายน 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563

เมื่อ 24 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

เมื่อ 19 กันยายน 2561

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสมุทรสาครใน 365 วัน

เมื่อ 28 ตุลาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เมื่อ 03 เมษายน 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563

เมื่อ 24 สิงหาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เมื่อ 09 ตุลาคม 2561

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

เมื่อ 25 มกราคม 2561

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564

เมื่อ 07 เมษายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

เมื่อ 05 มกราคม 2564

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลบางยาง ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อ 08 มิถุนายน 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563

เมื่อ 24 สิงหาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เมื่อ 09 ตุลาคม 2561

ประกาศ อบต.บางยาง เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อ 22 มกราคม 2561

ประกาศ ก.อบต. จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562

เมื่อ 08 สิงหาคม 2562

แผนผังแสดงขั้นตอนการลดการทำงาน

เมื่อ 12 มิถุนายน 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563

เมื่อ 24 สิงหาคม 2563

(แผ่นที่ 2) ประกาศ อบต.บางยาง เรื่อง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ การเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อ 22 มกราคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

เมื่อ 25 มกราคม 2564

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป

เมื่อ 29 มกราคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563

เมื่อ 24 สิงหาคม 2563

(แผ่นที่ 1) ประกาศ อบต.บางยาง เรื่อง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ การเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อ 22 มกราคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง)

เมื่อ 23 มกราคม 2562

แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เมื่อ 13 ตุลาคม 2563

ประกาศ กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการพนักงานส่วนตำบล

เมื่อ 06 กรกฏาคม 2559

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563

เมื่อ 24 สิงหาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง ให้ผู้ดำเนินกิจการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.1) หรือคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.3) ประจำปี พ.ศ.2561

เมื่อ 26 ธันวาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่องกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ และการจัดแบ่งส่วนราชการภายใน

เมื่อ 05 สิงหาคม 2563

ประกาศ ก.อบต. จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2558

เมื่อ 11 มกราคม 2559