คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง มอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยางปฏิบัติราขการแทน
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เข้าชมทั้งหมด 90 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์