สรุปผลการประเมินและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) องค์การณ์บริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เมื่อวันที่ 03 กรกฏาคม 2563 เข้าชมทั้งหมด 232 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์