แบบสำรวจความคิดเห็น
forum อยากให้ อบต.บางยาง พัฒนาด้านไหน?


การท่องเที่ยว งานประเพณี (5 คะแนน)
22.73 %
การศึกษา (7 คะแนน)
31.82 %
เศรษฐกิจชุมชน (5 คะแนน)
22.73 %
รายได้ อาชีพประชากร (4 คะแนน)
18.18 %
กีฬา นันทนาการ (1 คะแนน)
4.55 %
คะแนนรวม = 22 คะแนน
import_contacts แบบสำรวจความคิดเห็น

อยากให้ อบต.บางยาง พัฒนาด้านไหน?

การท่องเที่ยว งานประเพณี

การศึกษา

เศรษฐกิจชุมชน

รายได้ อาชีพประชากร

กีฬา นันทนาการ