วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
" พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล มาตรฐานสิ่งแวดล้อมสีเขียว "
        เว็บบอร์ด   ติดต่อเรา  
คู่มือประชาชน
- การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป

เมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2560

- การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

เมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2560

- การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2560

- การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

เมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2560

- การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

เมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2560

- การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ

เมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2560

- การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป

เมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2560

- การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

เมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2560

- การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2560

- การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

เมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2560

- การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

เมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2560

- การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2560

- การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

เมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2560

- การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

เมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2560

- การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

เมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2560

- การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

เมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2560

- การขอสำเนาเอกสารทางราชการ

เมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2560

- การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

เมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2560

- การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21

เมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2560

- การจดทะเบียนพาณิชย์ _ตั้งใหม่_ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ

เมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2560

- การจดทะเบียนพาณิชย์ _เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน_ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ

เมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2560

- การจดทะเบียนพาณิชย์ _เลิกประกอบพาณิชยกิจ_ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ

เมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2560

- การแจ้งขุดดิน

เมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2560

- การแจ้งเด็กเข้าเรียน

เมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2560

- การแจ้งถมดิน

เมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2560

- การชำระภาษีป้าย

เมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2560

- การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2560

- การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

เมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2560

- การรับเรื่องราวร้องทุกข์

เมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2560

- การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

เมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2560

- การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2560

< ย้อนกลับ
เข้าชมเว็บไซต์ 252690 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน