ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง หมู่ที่ 4 (บ้านคลองโรงปูน) ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด
เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2563 เข้าชมทั้งหมด 65 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์